Gallery

G3group

Grade 3 Group Award

 

G2Group

Grade 2 Group Award

 

G1group

Grade 1 Group Award

 

G1Lei

Ruiqiu Lei

 

G1Liu

YuXuan Liu

 

G1Zhang

Ruiqi Zhang

 

G2Tu

Meiying Tu

 

G2Xiao

Zhangxin Xiao

 

G2zang

Zhiyuan Zang

 

G3Cai

Keren Cai

 

G3Fei

Teng Fei

 

G3Song

Ruiqi Song

 

InClass

In Chinese Class

 

YuBing

Mrs. Yu in class

 

Linfei

Miss. Lin in singing class

 

FirstDay

The first school day in Northern NJ Huaxia Chinese School (NHXCS)

 

RedyStaff

Staff's final check for the school opening

 

WuLifen

Mrs. Wu in dancing class

 

SuYaqian

Mrs. Su in painting class

More of our gallery.